Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Üreme Biyolojisi ve Klinik Embriyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp-Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda 2014 yılı itibariyle Üreme Biyolojisi ve Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans eğitimi başlamıştır.
2
Verilen Derece
Bu program Üreme Biyolojisi ve Klinik Embriyoloji Alanında 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Üreme Biyolojisi ve Klinik Embriyoloji alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için: İlanda belirtilen alanlarda lisans diplomasına sahip olması, ALES sınavı sayısal bölümünden senato tarafından belirlenen taban puanı almış olması ve yabancı dil seviyesini gösteren bir belge ile lisans mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü ne sahip olması gerekmektedir. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar için ALES taban puanı 55, ÜDS/KPDS/UÜDS ya da eşdeğeri sınavlardan en az 50 yabancı dil puanı gerekmektedir. Değerlendirmede geçerli ölçütler aşağıdaki yüzdelere göre hesaplanır: ALES puanının %50’si, Yabanci Dil puanının % 15’i, mezuniyet not ortalamasının %15´i, mülakat notunun % 20’sinin toplamı alınır. Toplam puanı 60’ın altında olanlar programa kabul edilmezler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Üreme Biyolojisi ve Klinik Embriyoloji alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerden en az 21, en çok 28 (toplam 90-120 AKTS karşılığı) kredi toplaması ve her bir dersin sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin yüksek lisans programlarında mevcut olan derslerden en az 7 adet ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrenciler yeterli kabul edilir.
7
Program Profili
Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl dersler ve tez hazırlığı son iki yarıyıl ise tez çalışmasının gerçekleştirilmesi ve yazılması aşamasıdır.
Programın amacı; öğrencinin üreme biyolojisi, embriyoloji ve gelişimsel biyolojinin temelleri, tıpta ve bilimsel araştırmalarda uygulamaları konularında temel donanıma sahip olmalarını sağlamaktır. Teorik dersler ve yanı sıra uygulamalı olarak laboratuvarlarda da bu bilgiler öğrencilere sunulacaktır. Programı bitiren öğrenciler; son yıllarda çok gelişen “Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezleri” kapsamında bulunan Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarlarında çalışabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmaları hedeflenmiştir. Bu yüksek lisans programını bitiren öğrenciler; “Embriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu ” olarak çalışabilmeleri için gerekli embriyolog sertifikası almak amacıyla ilgili eğitim merkezlerine başvurabilme hakkını kazanmış olacaklardır. Bu programda elde ettikleri bilgilerle adaylar hücre kültürü ve kök hücre çalışmaları yapılan laboratuvarlarda çalışabileceklerdir. Ayrıca bu program; ilgili alanlarda (embriyoloji, üreme biyolojisi) doktora programlarına devam etmek isteyen lisans mezunu adaylar için uygundur.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Üreme Biyolojisi ve Klinik Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
2. Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinin işleyişini öğrenir, klinik ve laboatuvar hizmetleri hakkında bilgi birikimi kazanır.
3. Embriyoloji ve Androloji laboratuvarları çalışmalarını yürütme becerisini kazanır,
4. Araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
5. Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır
6. Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar,
7. Bilimsel yenilikleri takip eder
8. Sunum ve aktarma becerisi kazanır
9. Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
10. Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
11. Karşılaşılan sorunlara çözümsel bakış açısı kazanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Eğitim ve sağlık alanında ve AR-GE laboratuvarlarında çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Başvuru koşullarını sağladığı durumda Doktora programlarına devam edebilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar yazılı, yazılı-sözlü ve uygulamalı şekilde yapılabilir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan zorunlu derslerin tümünü geçmek, en az 21 kredi karşılığı 90-120 AKTS yi tamamlamak, sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 almak, tezini tamamlamak ve juri önünde başarı ile savunarak tezinin kabul edilmesi gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Doç.Dr. Berrin Avcı
UÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, UÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tüpbebek Merkezi 16059 Görükle/Bursa
Tel: 224.2954071, 224.2952525
e-posta:berrin@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda 4 profesör, 1 doçent ve 1 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi eğitim vermektedir.
Işık, Elektron, İmmünohistokimya, Mikrodalga, Hücre Kültürü, Embriyo Kültürü, Görüntü Analiz Laboratuvarları ve Seminer Salonu mevcuttur.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tüp Bebek Merkezi Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarı olanaklarında da yararlanılmaktadır.
Program multidisipliner bir program olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan bir öğretim üyesi ((professor), Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’ndan bir öğretim üyesi (professor) ve Üroloji Anabilim Dalı’ndan bir öğretim Üyesi (doçent) program kapsamında ders vermektedir.
Kadın Hastalıklarıve Doğum Anabilim Dalı’na bağlı Tüpbebek Merkezi Klinik ve Laboratuvarlarından (Embriyoloji ve Androloji Lab.) yararlanılmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr