Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Histoloji - Embriyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
BUÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp-Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Doktora programı ilk kez 1982 tarihinde kurulmuştur.
2
Verilen Derece
Doktora programını başarı ile tamamlayanlara Histoloji ve Embriyoloji alanında "Doktor" (PhD) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına başvurmak için; Adayların ilanda belirtilen alanlardan mezun olması aranır. Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır , Lisans derecesiyle doktora programına başvuruda ise diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 3 veya eşdeğer bir not ortalamasına ,ALES sınavından en az 80 puan koşulu aranmaktadır. -Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. – Yabancı uyruklu adaylarda Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla 1 (bir) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Bir öğrencinin Doktora programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans/Yüksek Lisans not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans/ Yüksek Lisans not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu dersler ile alınan seçmeli derslerin tümünün başarı ile tamamlanması, her bir dersten 100 üzerinden en az 75 alınması gerekmektedir.
7
Program Profili
Programın amacı; bilim felsefesini özümsemiş, bir anabilim dalı ve bir araştırma laboratuvarı kurup yönetebilecek, kollektif çalışma yapabilen, gerek duyduğu bilgi ve beceriye nasıl ulaşabileceğini öğrenmiş, çalışmalarında etik ve deontolojik kurallara dikkat eden, bilimsel bir çalışmayı programlama ve yürütme düzeyine ulaşmış, çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen ve yayınlayabilen, Histoloji ve Embriyoloji ders ve uygulama müfredatını hazırlayıp, uygulayabilen, akademisyen yetiştirmektir.
Doktora derecesi dersler ve tez çalışmasını kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak öğrencinin tercihine göre uzmanlaşacağı alana uygun disiplinlerarası sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
2. Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır
3. Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar,
4. Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütme becerisini kazanır,
5. Araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır
6. Bilimsel yenilikleri takip eder
7. Sunum ve aktarma becerisi kazanır
8. Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur
9. Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
10. Karşılaşılan sorunlara çözümsel bakış açısı kazanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır
 • Karşılaşılan sorunlara çözümsel bakış açısı kazanır.
 • Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur
 • Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütme becerisini kazanır,
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
 • Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar,
 • Bilimsel yenilikleri takip eder
 • Sunum ve aktarma becerisi kazanır
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilimsel yenilikleri takip eder
 • Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
 • Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütme becerisini kazanır,
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Karşılaşılan sorunlara çözümsel bakış açısı kazanır.
 • Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar,
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Karşılaşılan sorunlara çözümsel bakış açısı kazanır.
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur
 • Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar,
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel yenilikleri takip eder
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır
 • Sunum ve aktarma becerisi kazanır
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
Öğrenme Yetkinliği
 • Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır
 • Bilimsel yenilikleri takip eder
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur 1 1
Araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır 1,2,3 1,2
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur 2 4
Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar, 1,2 2,5,6
Bilimsel yenilikleri takip eder 2 4
Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütme becerisini kazanır, 1 1
Karşılaşılan sorunlara çözümsel bakış açısı kazanır. 3 4
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur 2 3,4
Sunum ve aktarma becerisi kazanır 1 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur 1,2 1
Araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır 3
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur 1,2 2
Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar, 2
Bilimsel yenilikleri takip eder 1 1
Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütme becerisini kazanır, 1 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur 3 3,6
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır 1,2 1,2,4,5,6,7
Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar, 1,3 2
Karşılaşılan sorunlara çözümsel bakış açısı kazanır. 3 3,5
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur 2,3 1,3,4,5,6
Sunum ve aktarma becerisi kazanır 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur 1 1,2,3
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır 1 1,5
Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar, 1 1,3,5
Karşılaşılan sorunlara çözümsel bakış açısı kazanır. 2,3 2
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur 2 2,5
Sunum ve aktarma becerisi kazanır 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır 2 2
Bilimsel yenilikleri takip eder 3,4 3
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur 2 2
Sunum ve aktarma becerisi kazanır 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır 1
Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar, 3
Bilimsel yenilikleri takip eder 1 2
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Öğretim elemanı, Akademisyen, Yardımlı Üreme Merkezlerinde Embriyoloji ve Androloji eğitimi ve laboratuvar sorumlusu, AR-GE birimlerinde sorumlu ve çalışan
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
En üst düzey eğitim programıdır.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 FF 0-74 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez çalışmasının yanında en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün yeterlik sınavı, Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi ile sağlanması zorunludur. b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. (BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Özhan EYİGÖR
UÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 16059 Görükle/Bursa
Tel: 224.2954065
e-posta: oeyigor@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 4 profesör, 1 doçent ve 1 Dr. Öğretim üyesi olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Işık, Elektron, İmmünohistokimya, Sinir Bilim, Mikrodalga, Hücre Kültürü, Embriyo Kültürü, Görüntü Analiz Laboratuvarları ve Seminer Salonu mevcuttur.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tüp Bebek Merkezi Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarı olanaklarında da yararlanılmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr