Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner-Histoloji-Embriyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda 1982 yılından bu yana Tezli Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu program Histoloji ve Embriyoloji Bilim Alanında 100-120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine girer. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Histoloji ve Embriyoloji Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için: İlanda belirtilen alanlarda lisans diplomasına sahip olması Lisans diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve Sağlık Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır. b) YÖK´ün kabul ettiği merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Kurul kararı (istendiği taktirde) ile belirlenecek taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. c ) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla 1 (bir) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış yabancı uyruklu olan adayların YÖK’ten tanınma belgesi almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Histoloji ve Embriyoloji alanında Yüksek Lisans eğitimine başvurabilmek için lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve zorunlu derslerin tümü ile seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması, her bir dersten 100 üzerinden en az 70 alınması gerekmektedir.
7
Program Profili
Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl dersler ve tez hazırlığı son iki yarıyıl ise tez çalışmasının gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması aşamasıdır.
Programın amacı; bir anabilim dalı ve bir araştırma laboratuvarı yönetebilecek, bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenmiş, çalışmalarında etik ve deontoloji kurallarına uyan, bilimsel bir projeyi programlama ve yürütme düzeyine ulaşmış, çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen uzman düzeyinde bilim insanları yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
2. Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
3. Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
4. Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
5. Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
6. Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
7. Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
8. Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
9. Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 • Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
 • Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
 • Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
 • Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 • Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 • Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 • Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 • Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
 • Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
 • Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
 • Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
 • Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
 • Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
 • Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
 • Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 • Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
 • Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 • Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
 • Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 • Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
 • Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
 • Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 • Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 • Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
 • Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
 • Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 • Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir. 1,2,3 3
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur. 1,2,3 2
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır. 1,2,3 1
Bilimsel bir çalışma planlayabilir. 1,2,3 2
Bilimsel yenilikleri takip edebilir. 1,2,3 3
Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır. 1,2,3 1,2
Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur. 1,2,3 1
Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir. 1,2,3 2
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 2,3 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Alanında edindiği bilgileri kullanarak, uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri oluşturur.
3-Uzmanlık alanına ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir. 1,2 1
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur. 1,2 1,2
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır. 1,2 2,3
Bilimsel bir çalışma planlayabilir. 1,2 1
Bilimsel yenilikleri takip edebilir. 1,2 1,3
Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır. 1,2 1,3
Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur. 1,2 1
Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir. 1,2 1
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 1,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, herhangi bir veteriner hekimliği çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak tanımlar.
3-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmelikleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir. 1,2,3 1,6
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur. 1,2,3 1
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır. 1,2,3 1,6
Bilimsel bir çalışma planlayabilir. 1,2,3 1,2
Bilimsel yenilikleri takip edebilir. 1,2,3 5
Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır. 1,2,3 2,4
Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur. 1,2,3 2,3
Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir. 1,2,3 3
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 1,5 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili her türlü verinin (saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
3-Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgiyi ülke ve bölgenin ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular ve savunma yeterliliğine sahip olur.
4-Çevre sağlığı kurallarını tanımlar ve korumaya yönelik uygulamaları yapar.
5-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
6-Alanıyla ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder ve gerektiğinde kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir. 1,2,3 3,4
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur. 1,2,3 2,3,4
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır. 1,2,3 1,4
Bilimsel bir çalışma planlayabilir. 1,2,3 1,2,4
Bilimsel yenilikleri takip edebilir. 1,2,3 4
Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır. 1,2,3 1,2,3
Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur. 1,2,3 1
Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir. 1,2,3 1,3
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 3,4 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Eğitimini tamamladığı yüksek lisans programının kendisine sağladığı yetki v sorumlulukların farkında olarak mesleği icra etme bilincinde olur.
2-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
3-Varsa kendi uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlarla ilişki kurarak, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
4-Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel veya uluslararası düzeydeki alanına ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirir, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir. 1,2,3,4 1
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur. 1,2,3,4 1
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır. 1,2,3,4 2,3
Bilimsel bir çalışma planlayabilir. 1,2,3,4 1,4,5
Bilimsel yenilikleri takip edebilir. 1,2,3,4 1,6
Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır. 1,2,3,4 1
Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur. 1 1
Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir. 1,2,3,4 1,2
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Yüksek lisans alanına ilişkin bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
2-Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
3-Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
4-Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirmek ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanır.
5-Gerek mesleki uygulamaları ve gerekse sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır.
6-Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlılık gösterir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir. 1 3
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur. 3 1
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır. 3 2
Bilimsel bir çalışma planlayabilir. 1,3 1,3
Bilimsel yenilikleri takip edebilir. 1 1,3
Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır. 1 1,2
Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur. 1 1
Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir. 1 1,3
Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
2-Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
3-Mesleki gelişimini sağlayacak her türlü etkinlik ve üretilmiş bilgiyi değerlendirerek, gerçekleştireceği çalışmalarda kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Eğitim ve sağlık alanında ve AR-GE laboratuvarlarında çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Başvuru koşullarını sağladığı durumda Doktora programlarına devam edebilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 F 0-69 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders ile ders aşamasında bir seminer dersi, her yarıyıl alınacak Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Tez Danışmanlığı Dersi ve tez çalışması ile BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
UÜ Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Görükle/Bursa
Tel: 224.2941263
e-posta: nesrin@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 3 profesör, 1 doçent, 2 Dr. Öğretim görevlisi olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Işık, İmmünohistokimya, Görüntü Analiz Laboratuvarı ve Seminer Salonu mevcuttur.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr