Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Fizyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
BUÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı ilk kez 1978 tarihinde kurulmuş olup günümüze kadar 17 adet YL öğrencisi yetiştirilmiştir
2
Verilen Derece
BUÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı li Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayanlara Fizyoloji alanında "Master" (MSc) ünvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; Fen-Edebiyat, Mühendislik, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Spor Bilimleri Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.Lisans diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve Sağlık Bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır. b) YÖK´ün kabul ettiği merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Anabilim Dalı Kurul kararı (istendiği taktirde) ile belirlenecek taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. c ) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan azami 2 (iki) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış yabancı uyruklu olan adayların YÖK’ten tanınma belgesi almış olması gerekir. Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans Not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans Not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 65 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Fizyoloji alanında Yüksek Lisans eğitimine başvurabilmek için lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve zorunlu derslerin tümü ile seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması, her bir dersten 100 üzerinden en az 70 alınması gerekmektedir.
7
Program Profili
Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl dersler ve tez hazırlığı son iki yarıyıl ise tez çalışmasının gerçekleştirilmesi ve yazılması aşamasıdır. Programın amacı;Fizyoloji bilimine katkı yapabilecek bakış açısına sahip elemanlar yetiştirerek, ulusal ve uluslararası kurumlarda görev alacak ve doktora programlarına kabul edilebilecek mezunlar vermektir.
Yüksek Lisans programına katılan öğrencilere ders ve tez aşamalarında danışmanlık yapmak üzere Anabilim Dalı tarafından bir danışman öğretim üyesi atanır. Öğrenci ders seçimlerini danışmanı gözetiminde yapar. Birinci yarıyıl programını tamamlayan öğrencinin danışmanı gözetiminde tez konusunu belirleyerek projelendirmesi ve bunu Enstitüye sunması gerekir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak.
2. Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak
3. Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak.
4. Deneysel etik kuralları bilmek.
5. Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
6. Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
7. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak
8. Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
9. Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek
10. Yabancı dilini uluslararası bilim etkinliklerine katılabilecek düzeyde geliştirmek
11. İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
 • Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
 • Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak
 • Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
 • Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak.
 • Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Deneysel etik kuralları bilmek.
 • Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak.
 • İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak
 • Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek
 • Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek
 • Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
 • İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek
 • Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak.
 • Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
 • Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
 • Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
 • Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak.
 • Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak
 • Yabancı dilini uluslararası bilim etkinliklerine katılabilecek düzeyde geliştirmek
 • İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak
 • Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak.
 • Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 1,2,3 3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1,2,3
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,5,6
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3 1,6
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3 1
Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak. 1,2,3 4,5
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2
Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2 3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 4
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1
Deneysel etik kuralları bilmek. 1,2
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 2
Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak. 1,2 1,3
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2 1
Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 1,2,3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3
Deneysel etik kuralları bilmek. 2,7
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 3
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma laboratuarlarında çalışma kurallarını bilmek 1,2,3
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 4,5
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1,2
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3 3
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3
Fizyolojide kullanılan deneysel yöntemlerle ilgili kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 1,2,3,4
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1
Deneysel araştırma planlama ve yapma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3,4
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1,2,3,4
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1,2,3,4 1,2
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2,3,4
Yabancı dilini uluslararası bilim etkinliklerine katılabilecek düzeyde geliştirmek 1,2,3,4 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yeteneğine sahip olmak 3
Bilimsel verilere ulaşabilme, sentezleme ve sunma yeteneğini kazanmış olmak 1 1
Fizyoloji alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme yetisine sahip olmak. 1 2
Fizyoloji alanının ilişkili olduğu diğer disiplinler ile etkileşimini kavramak ve kullanmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans mezunları; laboratuarlarda, ilgili kurumlarda çalışabilir ve üniversitelerde Tıp Fizyoloji alanında doktora programlarına başvurabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisansını tamamlayanlar Fizyoloji Alanında Doktora yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 F 0-69 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders ile ders aşamasında bir seminer dersi, her yarıyıl alınacak Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Tez Danışmanlığı Dersi ve tez çalışması ile BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Fadıl Özyener
E-mail: fozyener@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Tel: (224) 9054011
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim Dalımızda her biri kendi alanında deneyim ve bilgi birikimine sahip 5 profesör,1 Dr. Öğr.Üyesi kadrosunda olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi vardır. Anabilim Dalındaki tüm öğretim üyeleri, yüksek lisans eğitimine aktif olarak katılmaya olanak veren tam zamanlı kadroda çalışmaktadır.
Anabilim Dalımızda; nörovasküler, ağrı, davranış, nöroendokrin, genel fizyoloji ve elektrofizyoloji laboratuvarları yüksek lisans öğrencilerimizin çalışma olanağı bulabileceği başlıca laboratuvarlardır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr