Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü (İDÖ), ilk defa, 1997-1998 akademik yılında, İlahiyat Fakültesinde kurularak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. 2006-2007 akademik yılında öğretmen yetiştiren bütün bölümlerinin toplandığı Eğitim Fakültesi bünyesine aktarılmış ve bu süreçte programında bazı değişiklikler yapılmıştır. Halen yürürlükte olan program, 2010-2011 öğretim yılında güncellenmiş olan ve ülkemizdeki bütün İDÖ bölümlerinde uygulanmakta olan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans programıdır. Bölümden 2009-2010 yılında 50, 2010-2011 yılında 60 öğrenci mezun olmuş tamamına yakını ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atanmıştır.
2
Verilen Derece
150 kredilik lisans programını başarı ile bitirenlere İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni diploması verilir. Bölüm programı yanı sıra, not ortalaması 2.50’nin üzerinde olan öğrenciler kontenjan dâhilinde İlahiyat Fakültesindeki farklı derslere devam ederek çift anadal diploması alabilir. Yurt Dışı Din Dersi Öğretmenliği yan alan programına katılıp başarılı olan öğrencilere Yurt Dışı Din Dersi Öğretmenliği sertifikası verilir. Ayrıca Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümlerinin yan alan programlarına katılan öğrencilerimize, yan alan dersi sertifikası verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında (YGS) başarılı olmak
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Her öğrencinin dönem başında öğrenim harcını yatırarak derslere kayıt yaptırması ve ders kaydının danışman öğretim elemanı tarafından uygun görülerek onaylanması gerekir. Kayıtlar internet aracılığı ile otomasyon sistemi üzerinden bizzat öğrenci tarafından yapılır. Bir üst yarıyıla geçebilmek için Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) en az 1.80 olması gerekir. Başarısız olunan derslerin açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Alt yarıyıllardaki dersler bırakılarak üst yarıyıllardan ders alınamaz. Öğretmenlik uygulamasına katılabilmek için Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi gibi bazı dersleri başarmış olmak gerekir.
7
Program Profili
Programın amacı İlköğretim okullarının 4-8. Sınıflarında okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yürütecek öğretmenler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan program % 47 oranında alan bilgisi, % 27 oranında genel kültür bilgisi ve % 26 oranında öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Derslerin % 12’si seçmeli derslerden oluşmaktadır. Genel kültür dersleri daha çok ilk yarıyıllarda toplanmış olup sonraki yarıyıllarda azalmaktadır. Öğretmen adaylarına pedagojik formasyon kazandırmayı amaçlayan öğretmenlik meslek bilgisi dersleri her yarıyıla yaklaşık oranlarda dağıtılmıştır. Alan bilgisi kazandırmak için Temel İslam Bilimleri, Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatına İlişkin dersler uygun bir sıralama ile bütün yarıyıllara yayılmıştır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Üst düzey düşünme süreçlerine (problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karara verme) sahip olmak ve bunu eğitim programına uyarlama yollarını bilmek.
2. Öz eleştiri yapabilmek; yaratıcı, mutlu, sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık olabilmek; öğrencilerinin sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel, dinî gelişimine ait düzeylerini, öğrenme biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini bilmek.
3. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretimine uygun yöntem, teknik, ders materyali geliştirme ve bunları yaratıcı bir şekilde işe koşabilme bilgisine sahip olmak.
4. Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlamak ve yorumlamak.
5. Dinler hakkında bilgi sahibi olmak. Kültürlerarası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirmek ve din ile ilgili temel kavramların, farklı din ve inanışların tanınmasına, dindeki anlayış farklılıklarının, benzerliklerinin ve bunların nedenlerinin fark edilmesine rehberlik etmek.
6. Alana ait içerik bilgisini kullanarak öğretim programına uygun planlama yapabilmek ve demokratik bir eğitim-öğretime olanak sağlayan öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek.Sınavları ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleriyle analiz ederek gereksinim duyulduğunda yeniden bilgileri yapılandırmak.
7. Öğrencilerin belirlenen eğitim amaçları doğrultusunda öğrenmeleri ve gelişimlerini ve eğitim amaçlarının hangi oranda gerçekleştirilebildiğini saptamak amacı ile objektif olarak ölçme ve değerlendirme yapmak.
8. Öğrencilerin ahlâk, değer ve bunlarla ilgili temel kavramları tanımalarını sağlayarak onların evrensel ahlâki değerleri kavramalarına rehberlik etmek.
9. Rasyonellik, objektiflik, demokratiklik, özgüveni tam ve özgür iradeli, güvenilir ve saygın olma; sevgi, hoşgörü, anlayışlık vb. ulusal ve evrensel değerleri bilmek ve benimsemek.
10. İslam Tarihi, Coğrafyası, Kültürü, Düşüncesi ve Medeniyeti hakkında bilgi sahibi olmak.
11. Okulun toplumsal işlevini de yerine getirebilmesi amacıyla öğrencilerin ve çevrenin katılımını sağlayarak ders dışı etkinliklerde bulunmak.
12. Kişisel, eğitsel, mesleki gelişimini sürekli olarak izleyerek amaç, süreç ve kazanımlarına ilişkin gerçekçi değerlendirmelerde bulunmak.
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Dinler hakkında bilgi sahibi olmak. Kültürlerarası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirmek ve din ile ilgili temel kavramların, farklı din ve inanışların tanınmasına, dindeki anlayış farklılıklarının, benzerliklerinin ve bunların nedenlerinin fark edilmesine rehberlik etmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Rasyonellik, objektiflik, demokratiklik, özgüveni tam ve özgür iradeli, güvenilir ve saygın olma; sevgi, hoşgörü, anlayışlık vb. ulusal ve evrensel değerleri bilmek ve benimsemek.
 • Üst düzey düşünme süreçlerine (problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karara verme) sahip olmak ve bunu eğitim programına uyarlama yollarını bilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlamak ve yorumlamak.
 • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretimine uygun yöntem, teknik, ders materyali geliştirme ve bunları yaratıcı bir şekilde işe koşabilme bilgisine sahip olmak.
 • İslam Tarihi, Coğrafyası, Kültürü, Düşüncesi ve Medeniyeti hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Öz eleştiri yapabilmek; yaratıcı, mutlu, sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık olabilmek; öğrencilerinin sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel, dinî gelişimine ait düzeylerini, öğrenme biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini bilmek.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretimine uygun yöntem, teknik, ders materyali geliştirme ve bunları yaratıcı bir şekilde işe koşabilme bilgisine sahip olmak.
 • Öğrencilerin ahlâk, değer ve bunlarla ilgili temel kavramları tanımalarını sağlayarak onların evrensel ahlâki değerleri kavramalarına rehberlik etmek.
 • Öğrencilerin belirlenen eğitim amaçları doğrultusunda öğrenmeleri ve gelişimlerini ve eğitim amaçlarının hangi oranda gerçekleştirilebildiğini saptamak amacı ile objektif olarak ölçme ve değerlendirme yapmak.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alana ait içerik bilgisini kullanarak öğretim programına uygun planlama yapabilmek ve demokratik bir eğitim-öğretime olanak sağlayan öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek.Sınavları ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleriyle analiz ederek gereksinim duyulduğunda yeniden bilgileri yapılandırmak.
 • Okulun toplumsal işlevini de yerine getirebilmesi amacıyla öğrencilerin ve çevrenin katılımını sağlayarak ders dışı etkinliklerde bulunmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Kişisel, eğitsel, mesleki gelişimini sürekli olarak izleyerek amaç, süreç ve kazanımlarına ilişkin gerçekçi değerlendirmelerde bulunmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretimine uygun yöntem, teknik, ders materyali geliştirme ve bunları yaratıcı bir şekilde işe koşabilme bilgisine sahip olmak. 2,4
Dinler hakkında bilgi sahibi olmak. Kültürlerarası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirmek ve din ile ilgili temel kavramların, farklı din ve inanışların tanınmasına, dindeki anlayış farklılıklarının, benzerliklerinin ve bunların nedenlerinin fark edilmesine rehberlik etmek. 1,2
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 2 4
Öz eleştiri yapabilmek; yaratıcı, mutlu, sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık olabilmek; öğrencilerinin sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel, dinî gelişimine ait düzeylerini, öğrenme biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini bilmek. 4
Rasyonellik, objektiflik, demokratiklik, özgüveni tam ve özgür iradeli, güvenilir ve saygın olma; sevgi, hoşgörü, anlayışlık vb. ulusal ve evrensel değerleri bilmek ve benimsemek. 1,2
Üst düzey düşünme süreçlerine (problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karara verme) sahip olmak ve bunu eğitim programına uyarlama yollarını bilmek. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlamak ve yorumlamak. 1
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretimine uygun yöntem, teknik, ders materyali geliştirme ve bunları yaratıcı bir şekilde işe koşabilme bilgisine sahip olmak. 1 4
İslam Tarihi, Coğrafyası, Kültürü, Düşüncesi ve Medeniyeti hakkında bilgi sahibi olmak. 1
Öğrencilerin belirlenen eğitim amaçları doğrultusunda öğrenmeleri ve gelişimlerini ve eğitim amaçlarının hangi oranda gerçekleştirilebildiğini saptamak amacı ile objektif olarak ölçme ve değerlendirme yapmak. 4
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 5
Öz eleştiri yapabilmek; yaratıcı, mutlu, sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık olabilmek; öğrencilerinin sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel, dinî gelişimine ait düzeylerini, öğrenme biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini bilmek. 1
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 1
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana ait içerik bilgisini kullanarak öğretim programına uygun planlama yapabilmek ve demokratik bir eğitim-öğretime olanak sağlayan öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek.Sınavları ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleriyle analiz ederek gereksinim duyulduğunda yeniden bilgileri yapılandırmak. 2
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretimine uygun yöntem, teknik, ders materyali geliştirme ve bunları yaratıcı bir şekilde işe koşabilme bilgisine sahip olmak. 1,2
Öğrencilerin ahlâk, değer ve bunlarla ilgili temel kavramları tanımalarını sağlayarak onların evrensel ahlâki değerleri kavramalarına rehberlik etmek. 1,2
Öğrencilerin belirlenen eğitim amaçları doğrultusunda öğrenmeleri ve gelişimlerini ve eğitim amaçlarının hangi oranda gerçekleştirilebildiğini saptamak amacı ile objektif olarak ölçme ve değerlendirme yapmak. 1,2
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1,2
Rasyonellik, objektiflik, demokratiklik, özgüveni tam ve özgür iradeli, güvenilir ve saygın olma; sevgi, hoşgörü, anlayışlık vb. ulusal ve evrensel değerleri bilmek ve benimsemek. 2
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 6 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlamak ve yorumlamak. 3
Kişisel, eğitsel, mesleki gelişimini sürekli olarak izleyerek amaç, süreç ve kazanımlarına ilişkin gerçekçi değerlendirmelerde bulunmak. 3
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana ait içerik bilgisini kullanarak öğretim programına uygun planlama yapabilmek ve demokratik bir eğitim-öğretime olanak sağlayan öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek.Sınavları ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleriyle analiz ederek gereksinim duyulduğunda yeniden bilgileri yapılandırmak. 1,2,3,4,5
Dinler hakkında bilgi sahibi olmak. Kültürlerarası diyalog ve bir arada yaşama becerisi geliştirmek ve din ile ilgili temel kavramların, farklı din ve inanışların tanınmasına, dindeki anlayış farklılıklarının, benzerliklerinin ve bunların nedenlerinin fark edilmesine rehberlik etmek. 3
İslam Tarihi, Coğrafyası, Kültürü, Düşüncesi ve Medeniyeti hakkında bilgi sahibi olmak. 2
Okulun toplumsal işlevini de yerine getirebilmesi amacıyla öğrencilerin ve çevrenin katılımını sağlayarak ders dışı etkinliklerde bulunmak. 5,6 2,3
Öğrencilerin ahlâk, değer ve bunlarla ilgili temel kavramları tanımalarını sağlayarak onların evrensel ahlâki değerleri kavramalarına rehberlik etmek. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili dini metinleri ve kavramları anlamak ve yorumlamak. 3
Kişisel, eğitsel, mesleki gelişimini sürekli olarak izleyerek amaç, süreç ve kazanımlarına ilişkin gerçekçi değerlendirmelerde bulunmak. 4
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümden 2009-2010 akademik yılı ve sonrasında mezun olanlar (2012-2013 öğretim yılında mezun olacaklar dahil) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Diplomasına sahip oldukları için hem ilköğretim kurumlarına hem de orta öğretim kurumlarına atanabilmişlerdir. Bazı mezunlarımız Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlarda kuruma özel yeterlilik sınavlarını geçerek İmam-Hatip ve Kur’an Kursu öğreticisi olarak atanmış, bazıları özel okullarda çalışmayı tercih etmiştir. Bir mezunumuz da İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olup diploma alabilmek için, öğrencinin; 1-Programdaki bütün derslerin teorik ve uygulamalı kısımlarına devam edip sınavlarda başarılı olması (dersin harf notunun en az DD olması), 2-Mezun olabilmek için öğrencinin Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program (Bölüm) Başkanı: Prof. Dr. M. Akif Kılavuz
İletişim: +90 2242960411 makilavuz@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç Dr. Bülent Şenay, İletişim: +90 224 2940983 /
bshanay@uludag.edu.tr
Head of Department:
Program (Bölüm) Başkanı: Prof. Dr. M. Akif Kılavuz
İletişim: +90 2242960411 makilavuz@uludag.edu.tr
Bologna Coordinator:
Assoc. Prof. Dr. Bülent Şenay, Tel: +90 224 2940983 /
Email: bshanay@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Alan bilgisi dersleri bölüm öğretim elemanları ve İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarınca, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarınca, genel kültür dersleri diğer birimlerdeki öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Derslerin tamamı alanında uzman öğretim elemanlarınca verilmektedir. Bölümün daimi kadrolu öğretim elemanı sayısı üçtür.
Başarılı öğrenciler ikinci sınıftan itibaren bir üst yarıyıldan 6 saate kadar fazladan ders alabilir. Yaz okulunda da 10 krediye kadar ders alınarak bir iki dönem daha erken mezun olunabilir.
Bölümden diğer üniversitelerdeki İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümlerine yatay geçiş yapılabilmekte ve yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir. Anlaşmalı üniversiteler arasında Farabi öğrenci değişim programı işletilmektedir.
Ders saatleri dışında öğrenciler, Fakülte ve üniversitemiz konferans salonlarında düzenlenen konferans, panel, seminer vb. etkinliklere katılabilir.
Üniversite kütüphanesi bölümümüze yakın bir mesafede bulunmaktadır. İlahiyat fakültesi kütüphanesinden de yararlanmak mümkündür.
Ayrıca bölüm öğrencileri tarafından gezi, kültürel faaliyetler vb. etkinlikler yapılmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr