Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Islamic Economics and Participation Banking
General Description
1
Brief History
The Department of Islamic Economics and Participation Banking within the body of Bursa Uludag University Institute of Social Sciences started its master´s program in 2020.
2
Qualification Awarded
The Department of Islamic Economics and Participation Banking is subject to between 90 and 120 ECTS credits for master’s degree in Islamic Economics and Participation Banking. After the program is completed succesfully and program’s qualifications are met, master’s degree is taken.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
1-Bachelor’s degree. 2- Candidates must get sufficient score from Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam(ALES). Candidates must take at least 55 points from ALES. For foreign students, Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam and other international exams result such as GRE, GMAT etc. are accepted and grade is not required. Candidates must have sufficient language skills(at least 50 points from UÜDS, KPDS, ÜDS or at least 50 points from TOEFL IBT or at least 130 points from TOEFL CBT or at least 450 points from TOEFL PBT and other alternative exams. Foreign students (except those who have study in Turkey) must take Turkish language certificate from TÖMER. -ALES grade*50%+Graduation Average*20%+Exam/ Interview*30% To take a master´s degree, Candidates´ points are calculated as can be seen in the equation above. After this calculation, Candidates are ranked starting with the highest score, they are taken according to the quota.(Minimum score of 65 must be obtained for a passing grade). For foreign studens: - Graduation Average*50% + Foreign Language*50% After this calculation, Candidates are ranked starting with the highest score, they are taken according to the quota.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
To take a master´s degree , it is required that master courses at least 21 or most 28 credits ( 24 credits in master degree in thesis) must be taken and must be completed succesfully. Additionally it is required that graduation average must be at least 70 out of 100 and master thesis must be successfully submitted and approved by a jury.
7
Profile of The Programme
The program aims to provide a theoretical and applied master´s degree in Islamic economics and participation banking.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Being able to research, critically analyze and evaluate an original topic in the field of Islamic economics and participitation banking
2. Being able to develop current and advanced knowledge in Islamic Economics and Participation Banking with original thinking and research.
3. Being able to use the analytical knowledge in inter-disciplinary studies.
4. Being able to plan, independently carry out and publish studies
5. Being able to make the critical analysis, synthesis and the evaluation of new and complicated ideas
6. Being able to present current developments and own studies concerning the field in oral, written and visual forms to those groups within and outside the world of economics.
7. Being able to use the information and communication technologies at an advanced level together with different software as required by the field
8. Being able to keep up with related foreign literature.
9. By paying regard to social, scientific and ethical values, being able to instruct and supervise these values in studies
SKILLS Cognitive - Practical
  • Being able to use the analytical knowledge in inter-disciplinary studies.
  • Being able to plan, independently carry out and publish studies
  • Being able to develop current and advanced knowledge in Islamic Economics and Participation Banking with original thinking and research.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
  • Being able to research, critically analyze and evaluate an original topic in the field of Islamic economics and participitation banking
COMPETENCES Field Specific Competence
  • By paying regard to social, scientific and ethical values, being able to instruct and supervise these values in studies
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
  • Being able to make the critical analysis, synthesis and the evaluation of new and complicated ideas
  • Being able to present current developments and own studies concerning the field in oral, written and visual forms to those groups within and outside the world of economics.
COMPETENCES Learning Competence
  • Being able to use the information and communication technologies at an advanced level together with different software as required by the field
  • Being able to use the analytical knowledge in inter-disciplinary studies.
  • Being able to keep up with related foreign literature.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alan ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme. 1,2,3 1,5
Bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 1,2,3 1,5,7
İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirebilme. 1,2 1,3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme. 1,2 1,2,4,6
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. 5,6,7
Yapılan çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 1,4,6
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
Güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. 2,3 2,5
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. 1,2 1,2,3,6
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1 1,2,4
Bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 1 1,2,3
Yabancı literatürü takip edebilme. 4,5 8
Yapılan çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 7
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Masters degree in Islamic Economics and Participation Banking provides students who will work in public and private participation banks with the opportunity of technical specialization in participation banking.
10
Access to Further Studies
Graduates, who are successfully completed masters degree and get sufficient points at ALES and foreign language exam, can apply to doctorate programmes.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Each graduate student should register to courses in the beginning of a period and should have attended to at least %70 of the classes. Students enter at least 1 final exam for each course. All exams are evaluated on the 100 points basis.It is obligatory to acquire 70 points to be deemed succesful in a course. A student achieves success from a course if he/she got any of the grade points AA, BA, BB, CB or CC.
12
Graduation Requirements
Terms of graduation include success in the courses (90-120 ECTS) and successfully submitting a thesis.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı Ana Bilim Dalı
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görükle Kampüsü, Nilüfer/Bursa, Türkiye
Telefon: 0 224 294 10 87, 0 224 294 10 68
Faks: 0 224 294 11 99
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ferudun YILMAZ
e-posta: fyilmaz@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Filiz ERYILMAZ
e-posta: filizg@uludag.edu.tr
15
Facilities
The Program provides education in Turkish. There is a library, a reading room and a computer lab available to students. Lessons are taught verbally and practically in projected classrooms in accordance with the content of the lesson.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
IKT5101 MICRO ECONOMIC THEORY Compulsory 3 0 0 7
KTB5101 THE FUNDAMENTALS OF ISLAMIC ECONOMICS Compulsory 3 0 0 6
KTB5169 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 3 0 0 4
KTB5175 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
IKT5104 MACRO ECONOMIC POLICY Compulsory 3 0 0 5
KTB5102 THE FINANCE METHODS AND BANKING IN ISLAM Compulsory 3 0 0 7
KTB5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
KTB5176 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KTB5183 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS I Compulsory 4 0 0 4
KTB5193 THESIS CONSULTANTS III Compulsory 0 1 0 26
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KTB5184 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS II Compulsory 4 0 0 4
KTB5194 THESIS CONSULTANTS IV Compulsory 0 1 0 26
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO5141 ECONOMETRIC METHOD I Optional 2 0 0 4
IKT5105 FINANCIAL MARKET ANALYSIS Optional 2 0 0 4
IKT5107 MONETARY THEORY Optional 2 0 0 4
IKT5113 INSTITUTIONAL ECONOMICS Optional 2 0 0 4
KTB5103 THE THEORY OF ISLAMIC CONTRACTS Optional 2 0 0 4
KTB5105 THE BASIS OF ISLAMIC LAW Optional 2 0 0 4
KTB5107 THE HISTORY OF FIQH AND FOUNDATIONS Optional 2 0 0 4
KTB5109 THE FINANCIAL AND ECONOMIC HISTORY OF THE OTTOMAN EMPIRE Optional 2 0 0 4
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO5142 ECONOMETRIC METHOD II Optional 2 0 0 4
IKT5106 MONETARY POLICY Optional 2 0 0 4
IKT5114 ECONOMIC PHILOSOPHY Optional 2 0 0 4
IKT5118 FINANCIAL DERIATIVES AND RISK MANAGEMENT Optional 2 0 0 4
KTB5106 MONEY AND MONETARY POLICY IN ISLAMIC ECONOMICS Optional 2 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr