Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki dört enstitüden biri olan Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982 yılında kurulmuş olup 1982-1983 eğitim-öğretim yılından bu yana yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir.
Enstitü bünyesinde yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı;
- Çalışma Ekonomisi,
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
- Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ve
- Yönetim ve Çalışma Psikolojisi olmak üzere dört bilim dalından oluşmaktadır.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalında, yüksek lisans düzeyinde iki tezli yüksek lisans programı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Tezli Yüksek Lisans Programı); doktora düzeyinde ise Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı olarak tek program yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı, yüksek lisans için 90-120 AKTS ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yüksek lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için; - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Psikoloji, Sosyoloji veya Hukuk alanında lisans derecesi; - En az 2,40 lisans GANO derecesi; - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı´ndan (ALES) son üç yılda en az 55 (eşit ağırlık) puan almış olmak gereklidir. Yabancı uyruklu öğrenciler için uluslararası alanda kabul edilmiş olan belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup ALES şartı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisans diplomalarının eşdeğerliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Bu adayların lisansüstü programlara kabulü anabilim dalı görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yüksek lisans giriş sınavlarına başvurmak isteyen adayların Üniversitenin web sayfasında ilan edilen başvuru ve kayıt tarihleri içerisinde gerekli belgelerle birlikte elektronik ortamda başvuru yapmaları gereklidir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı (%50), lisans not ortalaması (%20) ve yazılı/mülakat sınav sonucu (%30) değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucu en az altmış beş (65) puan alan adaylar sıralanarak açılan kontenjan sayısı kadar öğrenci başarılı kabul edilir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinden farklı bir alandan lisans derecesi alan ve yüksek lisans sınavında başarılı olan adaylar 1 yıl süreyle bilimsel hazırlık programına katılırlar.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans programı için en 120 AKTS kredisi karşılığı zorunlu ve seçimli dersi başarı ile tamamlayan ve hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrenciler Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans Derecesi alırlar.
7
Program Profili
Program, lisans düzeyinde sosyal politika formasyonuna sahip öğrencilerin bu alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyine yükseltmeyi, kuramsal ve uygulamalı bilgiler yardımıyla sosyal politika sorunlarını analiz edebilme ve bilimsel araştırma yapabilme kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla bölüm programında yer alan zorunlu derslerin yanında seçimlik derslerle öğrencilerin kendi kariyer planları doğrultusunda gereken donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
2. Alana ilişkin farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde güncel olaylara uyarlayabilme
3. Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
4. Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
5. Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
6. Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
7. Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
8. Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
9. Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
10. Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Alana ilişkin farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde güncel olaylara uyarlayabilme
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Alana ilişkin farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde güncel olaylara uyarlayabilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalı mezunları elde ettikleri doktora derecesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumu gibi kamu kurumlarında istihdam olanağı bulabilirlerken; özel sektörde çeşitli alanlarda ve özellikle insan kaynakları bölümlerinde insan kaynakları uzmanı olarak görev alabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ulusal ve uluslararası yükseköğrenim kurumlarında doktora öğrenimine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerinden en az 120 AKTS kredilik ders alarak geçmek ve hazırlanan tezi başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa
Telefon: 0 (224) 294 24 23
Fax: 0 (224) 294 24 34
e-mail : sosbil@uludag.edu.tr.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İlknur KILKIŞ
e-mail: ilknur@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalındaki yüksek lisans programı bölümün 13 öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5101 İŞ HUKUKUNUN YASAL ÇERÇEVESİ Zorunlu 3 0 0 5
CLE5103 EMEK PİYASALARI ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
CLE5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
CLE5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5102 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE YENİ GELİŞMELER Zorunlu 3 0 0 5
CLE5124 DİJİTAL KAPİTALİZM VE EMEK Zorunlu 3 0 0 4
CLE5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
CLE5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
CLE5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
CLE5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2302 BH ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 7
CAL2404 BH ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 7
CAL3103 BH SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL3104 BH ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL3201 BH BİREYSEL İŞ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
CAL4103 BH İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 34
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5107 SOSYAL POLİTİKA TARTIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 5
CLE5109 UYGULAMALI İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 5
CLE5111 TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE5113 İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 5
CLE5115 GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK Seçmeli 2 0 0 5
CLE5117 SENDİKA HUKUKUNUN YASAL ÇERÇEVESİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE5119 LİBERAL EŞİTSİZLİĞE KARŞI SOSYAL ADALET Seçmeli 2 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE5106 ÜCRET YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE5108 SOSYAL YARDIM HUKUKU VE POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 5
CLE5110 İLERİ ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE5112 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE5114 KÜRESELLEŞME VE EMEK Seçmeli 2 0 0 5
CLE5116 ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI Seçmeli 2 0 0 5
CLE5118 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI HUKUKU Seçmeli 2 0 0 5
CLE5120 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE5122 ULUSLARARASI GÖÇ VE İŞGÜCÜ PİYASALARI Seçmeli 2 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr