Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Türk Müziği Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
B.U.Ü. Devlet Konservatuvarı 1998 yılında kurulmuş, hazırlık birimleri ve lisans programlarının ardından 2003 yılından itibaren Müzik Anasanat Dalı yüksek lisans programları açılarak uygulamaya konmuştur.
2014 yılında Türk Müziği Anasanat Dalı lisans programı faaliyete geçmiş, 2015 yılında Müzik Anasanat Dalı içinde Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji yüksek lisans programı, 2021’de de Türk Müziği doktora programı eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.
2
Verilen Derece
Yükseköğretimde Müzik Anasanat Dalı Doktora programı 180-240 arası AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Müzik Anasanat Dalı (Türk Müziği) Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa Türk müziği, çalgı, müzik teorisi, kompozisyon, müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik eğitimi lisans veya yüksek lisans programı mezunları başvurabilir. Adayların giriş sınavında yapılan bilimsel değerlendirme puanının en az 60 olması gerekir. Adayların ALES (sözel) puanının en az 55 olması, ayrıca yeterli yabancı dil puanına (YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından eşdeğer puana) sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi istenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Anasanat Dalı’nda (Türk Müziği) Doktora derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda yer alan 27 kredilik (53 AKTS) zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü ve bir semineri 100 üzerinden en az 75 alarak tamamlaması gerekmektedir. Yeterlik sınavını geçen ve programı bitirme aşamasında, seçilmiş bir jüri önünde hazırladığı tezi başarıyla sunan ve savunan öğrencilere Müzik Anasanat Dalı Türk Müziği Programı Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Müzik Anasanat Dalı Türk Müziği doktora programının amacı; alanına ilişkin kazandığı bilgi ve becerileri ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal ortamlarda kullanabilen, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinde yetkin, ulusal değerlerle küresel değerleri bağdaştırabilen araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Alanındaki uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibi olmak,
2. Alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, politik ve ekonomik çerçevede değerlendirebilecek bir birikime ulaşmak.
3. Müzik alanındaki disiplinlerarası etkileşimi çeşitli kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavramak,
4. Alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırmalarla geliştirerek sanata ve bilime katkı sağlamak,
5. Alanına ilişkin çalışmalarında, uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte üretim ve uygulama becerisini geliştirmek
6. Deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla alanına ilişkin yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirmek,
7. Alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak
8. Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak
9. Müzik alanındaki sanatsal, kültürel ve bilimsel görüşlerini alanın uzmanlarına etkili bir şekilde aktarmak
10. Müzik alanıyla ilgili konularda akademik öğretme ve değerlendirme becerilerini geliştirmek,
11. Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak,
12. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurmak.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun oldukları bilim dalına (Türk Müziği) ilişkin bilgi, beceri ve birikimine göre çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya alanına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve birikime sahip olmaları koşuluyla post doktora veya üst akademik programlarda öğrenimlerini sürdürebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine, devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten en az 75 puan alma zorunluluğu vardır ve AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü ve bir semineri vermek, yeterlik sınavını geçmek ve tezini hazırlayıp başarıyla sunmak gerekmektedir (240 AKTS).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi Nilüfer - BURSA
Tel: (224) 294 27 00 –(0530) 827 82 07
e-mail: konsogis@uludag.edu.tr – gcalgan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Anasanat Dalı Türk Müziği doktora programında mümkün oldukça verdiği derslerin uzmanı akademisyenlerle eğitim-öğretim yapılmaya çalışılmakta, bu akademisyenlerin deneyim ve birikimlerinden, gerektiğinde arşivlerinden yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Ayrıca araştırma yapma ve gerektiğinde seslendirilecek eserlerin notalarını temin etmede Konservatuvarın donanımlı sayılabilecek kütüphanesinden yararlanılabilmektedir.
Konservatuvarın binası da bu programın gerektirdiği eğitimin kalitesini üst seviyelere taşıyacak olanaklara sahiptir. Gerek bu bina için gerekse iç donanımı için üniversitemizin sağlamış olduğu finansal olanaklar, bu programın önemli avantajlarıdır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME6101 TÜRK MÜZİĞİ TEORİLERİ VE MÜZİK YAZILARI Zorunlu 3 0 0 7
TME6103 MÜZİK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARINDA PERSPEKTİFLER VE PARADİGMALAR Zorunlu 3 0 0 6
TME6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME6102 TÜRK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMA VE MODERNİZM Zorunlu 3 0 0 6
TME6104 MÜZİKTE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE İLETİŞİM TEORİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
TME6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TME6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
TME6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
TME6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
TME6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
TME6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
TME6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
TME6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME6105 GELENEKSEL MÜZİKLERDE SES VE PERFORMANS ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
TME6107 POPÜLER KÜLTÜR TEORİLERİ VE TÜRK MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
TME6109 TÜRK VE DÜNYA MÜZİĞİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2 0 0 4
TME6111 ORTA ASYA TÜRK TOPLUMLARINDA GELENEKSEL MÜZİKLER Seçmeli 2 0 0 4
TME6113 MÜZİKTE SAHA ÇALIŞMASI YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TME6115 ETNOMÜZİKOLOJİDE SES GÖRÜNTÜLERİ VE EKOMÜZİKOLOJİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TME6106 TÜRK MÜZİĞİNDE SÖZ VE MÜZİK İLİŞKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
TME6108 AŞIKLIK GELENEĞİ VE MÜZİK İLİŞKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
TME6110 TÜRK VE DÜNYA MÜZİĞİ UYGULAMALARI II Seçmeli 2 0 0 4
TME6112 TÜRK MÜZİĞİ KAYNAKLARINDA METİN ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
TME6114 KÜLTÜRLERARASI PERSPEKTİFTE CİNSİYET VE MÜZİK Seçmeli 2 0 0 4
TME6116 MÜZİK, DİASPORA VE TRANSNASYONALİZM Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr