Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Din Hizmetleri ve Mesleki Gelişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Disiplinlerarası)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Din Hizmetleri ve Mesleki Gelişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Temel İslam Bilimleri, Felsefe Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalları´ndan destek alan ortak bir programdır.
2
Verilen Derece
Din Hizmetleri ve Mesleki Gelişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 90 AKTSlik Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Din Hizmetleri ve Mesleki Gelişim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı dil ve Ales puanı şartı aranmayacaktır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Din Hizmetleri ve Mesleki Gelişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Diploması alabilmesi için, öğrencinin, danışmanının gerekli görebileceği lisans derslerini alması,en az 17 yüksek lisans dersinden oluşan bir programı ve dönem projesini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
7
Program Profili
Din Hizmetleri Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, ilgili bilim dallarında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İlahiyat Bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır.
2. Araştırma yapma ve kaynakları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olur.
3. Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur.
4. Bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgileri, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirir.
5. Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisi kazanır.
6. Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur.
7. Bilimsel araştırma etiğine sahip olur.
8. Alanla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
9. Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir.
10. Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur.
11. Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur.
12. Uzmanlık bilgi ve becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Araştırma yapma ve kaynakları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olur.
 • Uzmanlık bilgi ve becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 • Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • İlahiyat Bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Bilimsel araştırma etiğine sahip olur.
 • Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur.
 • Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur.
 • Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisi kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgileri, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur. 4
Araştırma yapma ve kaynakları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olur. 3 1
İlahiyat Bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır. 4
Alanında edindiği bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler üretir. 2 5
Uzmanlık bilgi ve becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 1 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İlahiyat Bilimleri alanındaki temel kaynakları, gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarda kullanabilecek düzeyde tanır. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur. 3
Alanla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 1
Bilimsel araştırma etiğine sahip olur. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma yapabilecek yeterli bilgi birikimini edinir ve alanla ilgili temel bilgilere sahip olur. 1
Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur. 3
Alanla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisi kazanır. 3
Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur. 1
Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanma becerisine sahip olur. 1
Alanla ilgili kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir batı diline sahip olur. 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanla ilgili meseleleri tanır, söz konusu meseleler üzerinde bilimsel düşünme becerisi kazanır. 2
Alanıyla ilgili etkinliklere katılır ve katkıda bulunur. 4
Bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgileri, bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirir. 3 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Din Hizmetleri ve Mesleki Gelişim Tezsiz Yüksek Lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, üniversitelerde Araştırma Görevlisi veya Öğretim Görevlisi olarak da çalışma imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üst programa geçiş yoktur.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırmakla birlikte, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programda gerekli olan AKTS kredisine sahip olmak.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Adem Apak
email: ademapak@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 - 60212
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
İlahiyat Fakültesinde 38 Profesör, 14 Doçent, 19 Dr. Öğretim Üyesi, 7 Öğretim Görevlisi ve 41 Araştırma Görevlisi bulunmakta. Anabilim Dalına ait bir salon bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DHMG5369 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 25
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DHMG5302 GÜNCEL FIKIH PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 25
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DHMG5381 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 0 0 30
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DHMG5301 FIKIH MİRASIMIZ Seçmeli 3 0 0 5
DHMG5303 KELAMIN ANA KONULARI Seçmeli 3 0 0 5
DHMG5305 HADİS VE SÜNNETİANLAMAK Seçmeli 3 0 0 5
DHMG5307 TARTIŞMALI KUR’ÂNÎ MESELELER Seçmeli 3 0 0 5
DHMG5309 KURAN VE SÜNNETTE AHLAKİ İLKELER Seçmeli 3 0 0 5
DHMG5313 EĞİTİM İRŞAD VE HİTABET Seçmeli 3 0 0 5
DHMG5315 SİYER Seçmeli 3 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DHMG5304 GÜNÜMÜZ DİNİ AKIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
DHMG5306 GÜNCEL FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
DHMG5308 KİŞİSEL GELİŞİM VE DİN Seçmeli 3 0 0 5
DHMG5310 DİN KARŞITI AKIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
DHMG5312 TÜRKİYE’DE DİNİ YAPI VE DİNİ GRUPLAR Seçmeli 3 0 0 5
DHMG5314 GELENEKSEL VE GÜNCEL TASAVVUF HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
DHMG5316 İSLAM AİLE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
DHMG5318 GÜNÜMÜZ DİNLERİ Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr