Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik - Üfleme ve Vurma Çalgılar
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
B.U.Ü. Devlet Konservatuvarı 1998 yılında kurulmuş, 1999 ve 2001 yıllarında bünyesinde açılan (ilköğretim ve lise düzeyindeki) Müzik Bölümü hazırlık birimlerinde başlayan eğitim, 2003 yılında lisans programlarıyla devam etmiştir. 2001 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yaylı Çalgılar sanat dalı, 2003 yılında Piyano ve Kompozisyon sanat dalları ve 2018 yılında Üfleme ve Vurma çalgılar sanat dalı yüksek lisans programları açılarak uygulamaya konmuştur.
2
Verilen Derece
Yüksek öğretimde Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı Üfleme ve Vurma Çalgılar Sanat Dalı yüksek lisans programı 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Müzik Anasanat Dalı (Üfleme ve Vurma Çalgılar) Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa Devlet Konservatuvarı ve Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ilgili lisans programı mezunları (mezuniyet puanının en az 70 olması koşulu ile) başvurabilir. Adayların giriş sınavında gösterdiği performans ve sanatsal birikime ait puanın en az 70 olması gerekir. (ALES şartı bulunmamaktadır.) Ayrıca yeterli yabancı dil puanına (BUÜDS veya YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 50 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından eşdeğer puana) sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi istenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Devlet Konservatuvarı bünyesindeki Müzik Anasanat Dalı (Üfleme ve Vurma Çalgılar) Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gerekli 27 kredilik (53 AKTS) zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü, bir semineri 100 üzerinden en az 70 alarak vermek gerekmektedir. Programı bitirme aşamasında, seçilmiş bir jüri önünde hazırladığı performans programını başarıyla sunan ve çalışma metnini savunan öğrencilere Müzik Anasanat Dalı (Üfleme ve Vurma Çalgılar) yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Müzik Anasanat Dalı (Üfleme ve Vurma Çalgılar) yüksek lisans programının amacı; üfleme veya vurma çalgısına ilişkin lisans eğitimi ile kazandığı bilgi ve becerileri uzmanlık düzeyinde kullanabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören yaratıcı, icracı niteliklere sahip, gelişmeye açık çağdaş sanatçılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin uzmanlık programının gerektirdiği yeterli bilgi birikimini kazanmak
2. Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak
3. Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek
4. Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak
5. Üfleme veya vurma çalgısına ilişkin sahip olduğu teknikleri bireysel olarak geliştirme ve yorumlama becerisini kazanmak.
6. Müzik eserlerinin seslendirilmesine yönelik olarak teknik, estetik ve felsefi bir anlayış geliştirmek
7. Üfleme veya vurma çalgısı ile ilgili edindiği kazanımları ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemek.
8. Üfleme veya vurma çalgısına ilişkin performansa dayalı özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak.
9. Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek
10. Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları açıklamak ve bu konulardaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde ifade etmek
11. Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak
12. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olduğu sanat dalına (üfleme veya vurma çalgısına) ilişkin performans düzeyine göre yurt içinde ve yurt dışında solist olarak ya da senfoni, opera vb. kurumlarda orkestra üyesi olarak çalışabilir, müzik ve sahne sanatları alanlarına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve çalgısında yeterli performans becerilerine sahip olmaları koşuluyla Sanatta Yeterlik/ Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin çalgısına ilişkin performanslarını göstermek durumunda oldukları zorunlu derslerin yarıyıl sonu sınavları en az üç kişilik komisyonlarca yapılır. Bir dersten en az 70 puan alma zorunluluğu vardır ve AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, ders döneminde bir seminer vermek, performans programı ve metin çalışmasından oluşan bitirme çalışmasını/tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir (120 AKTS).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Görükle Yerleşkesi Nilüfer-BURSA
Tel: 0 224 294 27 00 - 0530 827 82 07
e-posta: konsogis@uludag.edu.tr -
gcalgan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Anasanat Dalı Üfleme ve Vurma Çalgılar Sanat Dalı programı içinde mümkün oldukça alanında isim yapmış, kariyerli sanatçılarla eğitim-öğretim yapılmaya çalışılmakta, şehrimize (Kültür bakanlığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası´nda konser vermek için) gelen ulusal ve uluslararası düzeydeki üflemeli veya vurmalı çalgı sanatçılarıyla iletişim kurularak bu sanatçıların deneyim ve birikimlerinden, gerektiğinde arşivlerinden yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Ayrıca araştırma yapma ve seslendirilecek eserlerin notalarını temin etmede Konservatuvarın donanımlı sayılabilecek kütüphanesinden yararlanılabilmektedir.
Öğrencilerin bireysel olarak resitaller veya Konservatuvar Akademik Orkestrası ile konserler yapmaları ya da Konservatuvarın düzenlediği ulusal veya uluslararası etkinliklere katılmaları, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda sözleşmeli sanatçı olarak büyük bir devlet orkestrası ile çalışma fırsatına sahip olmaları önemli fırsatlardır.
Konservatuvarın binası da bu programın gerektirdiği eğitimin kalitesini daha üst seviyelere taşıyacak olanaklara sahiptir. Gerek bu bina için gerekse iç donanımı için üniversitemizin sağlamış olduğu finansal olanaklar, bu programın önemli avantajlarıdır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÜVÇ5101 ÇALGI TEKNİĞİ I Zorunlu 2 0 0 5
ÜVÇ5103 REPERTUVAR I Zorunlu 2 0 0 6
ÜVÇ5105 KORREPETİSYON # Zorunlu 0 2 0 2
ÜVÇ5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
ÜVÇ5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÜVÇ5102 ÇALGI TEKNİĞİ II Zorunlu 2 0 0 4
ÜVÇ5104 REPERTUVAR II Zorunlu 2 0 0 6
ÜVÇ5106 KORREPETİSYON-RESİTAL # Zorunlu 0 2 0 2
ÜVÇ5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
ÜVÇ5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÜVÇ5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
ÜVÇ5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÜVÇ5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
ÜVÇ5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÜVÇ5107 ODA MÜZİĞİ I Seçmeli 1 2 0 4
ÜVÇ5109 ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
ÜVÇ5111 MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMALAR Seçmeli 2 0 0 4
ÜVÇ5113 ÇALGI ÖĞRETİMİNDE TEKNİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
ÜVÇ5115 XIX.YÜZYIL VE ÖNCESİ ORKESTRA REPERTUVARI Seçmeli 2 0 0 4
ÜVÇ5117 TONAL BAĞLAMDA TÜRLER VE BİÇİMLER Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÜVÇ5108 ODA MÜZİĞİ II Seçmeli 1 2 0 4
ÜVÇ5110 ÜFLEME-VURMA ÇALGILAR TARİHİ VE EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
ÜVÇ5112 MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
ÜVÇ5114 ÇALGI ÖĞRETİMİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
ÜVÇ5116 XIX.YÜZYIL VE SONRASINDA ORKESTRA REPERTUVARI Seçmeli 2 0 0 4
ÜVÇ5118 POST TONAL BAĞLAMDA TÜRLER VE BİÇİMLER Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr