Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sos.Bil.-Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı tarafından 2014 yıllından itibaren yürütülmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir.
2
Verilen Derece
Bu program, yüksek öğretimde Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalında 90 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Uluslararası Ticaret alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans programına dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İleri teknoloji Enstitüsü Mezunları, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakültesi vb. mezunları başvurabilir. Öğrenci alımında Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği koşulları geçerlidir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezli yüksek lisans programın ilk iki yarıyılında almaları gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 90 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlayan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmis bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere uluslararası ticaret alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Programın temel amacı, Uluslararası Ticaret alanında günümüzün ve geleceğin çalışma hayatındaki gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde ileri bilgi ve becerilere sahip, özgüvenli, uzman bireyler yetiştirmektir. Program, öğrencilerinin araştırma ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmelerini, bu bilgileri sentezlemelerini, yorumlamalarını ve bu bilgilerle topluma hizmet etmelerini amaçlamaktadır. Uluslararası Ticaret tezli yüksek lisans programı, "Dış Ticaret Teorileri ve Politikaları", “İktisat Teorileri", "Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Lojistik", "Uluslararası Finansman”, “Uluslararası Muhasebe”, “Uluslararası İşletmecilik” ve “Uluslararası Bankacılık” bilim dalları kapsamında açılan derslerden oluşmaktadır. Tezli yüksek lisans programı 1 yıl ders aşaması, 1 yıl tez aşaması olmak üzere toplam 2 yıl sürmektedir. Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır ve öğrenciler ders tercihlerini danışman öğretim üyelerinin yardımıyla yapmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Uluslararası Ticaret ile ilgili konularda gerekli bilimsel altyapıya sahip olma; bilişim teknolojileri de dahil olmak üzere, uluslararası ticaret alanının çağdaş yöntem ve tekniklerini öğrenmeyi sağlayacak kavrayışa sahip olabilme
2. Uluslararası Ticaret alanlarındaki kavramları ve fikirleri, bu alandaki bilimsel kaynak ve veriler ışığında bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme, analitik düşünme, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
3. Temel ve ileri teorik iktisadi bilgilerin desteğinde çağın ulusal ve uluslararası iktisadi sorunları hakkında bilgi sahibi olma
4. Uluslararası ticaret teorileri ve uluslarası ticaretin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili teorik bilgileri gerçek bir uluslararası ticaret hayatı uygulamaları ile bağdaştırarak bu alanda karşılaşacağı karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirme yeteneğine sahip olma
5. Genel anlamda iş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6. Temel dış ticaret bilgilerinin desteğinde dış ticaretçi bir işletmenin ulusal ve uluslararası (ve hatta küresel) boyutlarını hukuki, finansal ve sosyo-kültürel açılardan kavrama
7. Ülkelerin farklı sosyal ve politik kültürleri ile farklı iktisadi ve demografik yapıları hakkında bilgi sahibi olma ve bu farklılıklara uyum sağlayıcı esnek karar alma yeteneğine sahip olabilme
8. Esnek karar alma yeteneğinin desteğinde başarılı bir dinamik uluslararası pazarlama yapabilmenin kriterlerini kavrama
9. Uluslararası mal hareketlerinin ana kanallarını oluşturan lojistik faaliyetler hakkında bilgi sahibi olabilme
10. Uluslararası çapta üretim, pazarlama ve lojistik faaliyetler için yaşamsal derecede gerekli finansal kurumların ve araçların faaliyet gösterdiği uluslararası kısa ve uzun vadeli sermaye hareketlerini kavrayabilme
11. Uluslararası bir ticareti gerçekleştirmek için tüm ulusal ve uluslararası mevzuat (genel ihracat-ithalat, kambiyo, gümrük, taşımacılık mevzuatı) ve diğer düzenlemeler hakkında asgari düzeyde hukuki bilgi sahibi olabilme
12. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneklerini geliştirme, uluslararası literatürü takip edebilmek açısından en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Uluslararası Ticaret ağırlıklı olarak özel sektöre yönelik bir alan olduğu için bu bölümden mezun olanların istihdam alanları genelde ulusal/uluslararası şirketlerin dış ticaret, lojistik, dış pazarlama, muhasebe, finansman, üretim, insan kaynakları ve yönetim bölümleridir. Yüksek lisans eğitimi mezunların bu şirketlerde daha yüksek kariyer edinmelerinde etkin bir faktördür. Bunların dışında Dünya Ticaret Örgütü, BM, AB gibi uluslararası kuruluşlar, bankalar, ticaret ve sanayi odaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri gibi meslek kuruluşlarında da görev alabilirler ve ayrıca girişimci olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üst derece programlarına geçiş, Doktora programına geçiş demektir. Tezsiz yüksek lisanstan doktora programına geçiş yapılamaz.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından veya bütünleme sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programın ilk bir yılında alınması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 90 AKTS karşılığı) tümünden geçmek ve tezi başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Müslüm BASILGAN,
Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü.
0224 294 26 95- muslumbasilgan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programında dersler her biri alanında uzman olan 1 Profesör, 5 Doçent ve 2 Dr. Öğr. Üyesi tarafından verilmektedir. Uluslararası Ticaret programında öğrencilerin aldıkları yoğun teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra çeşitli konularda düzenlenecek sempozyum, kongre ve paneller ile fakülteye davet edilen konuşmacılar aracılığıyla uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca yüksek lisans tez kapsamında yapacakları çalışmalar, danışman öğretim üyeleri tarafından yönlendirilip desteklenecek ve denetlenecektir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
UAT5109 ULUSLARARASI TİCARET TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 9
UAT5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
UAT5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
UAT5102 ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 6
UAT5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
UAT5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
UAT5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
UAT5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
UAT5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
UAT5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
UAT5103 İŞLETME İKTİSADI Seçmeli 3 0 0 8
UAT5105 İHRACAT TEŞVİKLERİ Seçmeli 3 0 0 8
UAT5107 UYGULAMALI DAVRANIŞSAL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 8
UAT5111 ULUSLARARASI FİNANSAL SİSTEMLER VE KURUMLARI Seçmeli 3 0 0 8
UAT5113 AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DIŞ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 8
UAT5115 ULUSLARARASI İKTİSADİ GÖSTERGELERİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
UAT5117 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
UAT5119 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 8
UAT5121 ULUSLARARASI SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
UAT5123 PARA, BANKA VE FİNANSAL PİYASALAR Seçmeli 3 0 0 8
UAT5125 ULUSLARARASI İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 8
UAT5127 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Seçmeli 3 0 0 8
UAT5129 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ VE TİCARET Seçmeli 3 0 0 8
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
UAT5104 ULUSLAR ARASI TİCARETTE FİNANSMAN YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5106 KÜRESEL EKONOMİ VE KRİZLER Seçmeli 3 0 0 6
UAT5108 OYUN TEORİSİ VE DIŞ TİCARET STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5110 ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5112 İKTİSADİ COĞRAFYA Seçmeli 3 0 0 6
UAT5114 KÜLTÜRLER ARASI YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
UAT5116 ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5118 ULUSLAR ARASI İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5120 ULUSLAR ARASI BANKACILIK VE KAMBİYO REJİMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5122 DIŞ TİCARET MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 6
UAT5124 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5126 ULUSLAR ARASI EKONOMİ POLİTİK Seçmeli 3 0 0 6
UAT5128 YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5130 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 6
UAT5132 DENEYSEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 6
UAT5134 KÜRESEL REKABET GÜCÜ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5136 UYGULAMALI TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
UAT5138 E-TİCARET Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr