Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
MİLLİYETÇİLİK VE ETNİK ÇATIŞMALAR
1 Dersin Adı: MİLLİYETÇİLİK VE ETNİK ÇATIŞMALAR
2 Dersin Kodu: ULI5119
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu -
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Aydın Koyuncu
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler BölümüNilüfer/BURSA
Tel: 0224 2941168
Email: cigdema@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin, tarihsel, kavramsal ve kuramsal yönleriyle milliyetçilik ve etnik çatışmalar konusunda bilgi sahibi olmaları, bu konularda dünyada yaşanan örnekleri analitik çerçevede değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, başlıca milliyetçilik kuramlarını öğrenme imkanı bulacaktır;
2 Öğrenci, milli kimlik üretim araç ve süreçlerini analiz edebilecektir;
3 Öğrenci, kimlik politikalarının uluslararası ilişkilerdeki rolünü değerlendirebilecektir;
4 Öğrenci, uluslararası ilişkilerde milliyetçi politikalarının rolünü belirleyebilecektir.;
5 Öğrenci tarihsel süreçte yaşanan etnik çatışmalar hakkında bilgi sahibi olabilecektir;
6 Öğrenci, günümüzde yaşanan etnik çatışmaları değerlendirebilecektir. ;
7 Öğrenci başlıca milliyetçilik kuramlarını karşılaştırma imkanı bulacaktır;
8 Öğrenci, etnik, ırk, kimlik, azınlık vb kavramlar hakkında bilgi edinir ve karşılaştırma imkanı bulur;
9 Öğrenci, azınlık sorunlarının ortaya çıkışı ile ilgili bilgi edinir;
10 Öğrenci, günümüzde yaşanan azınlık sorunları hakkında bilgi sahibi olur;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Millet, Etnik Grup Tanımları, Millet ve Milliyetçilik İlişkisi, Milliyetçiliğin Tarihsel Seyri
2 Modernleşme ve Milliyetçilik
3 Başlıca Milliyetçilik Kuramları: Milliyetçiliğin Doğası, İçeriği ve İşlevler
4 Ulus-Devlet ve Milliyetçilik, Ulus-Devletin Krizi
5 Tarihsel ve Kuramsal Açılardan Kendi Kaderini Tayin Hakkı ve Milliyetçi Hareketler
6 Milliyetçilik ve Devlet Politikaları: Savaş, İrredantizm, İktisadi Milliyetçilik
7 Postmodernite, Kimlik Politikalarının Yükselişi ve Milliyetçilik
8 Etnik, Irksal, Dinsel Azınlıklar ve Azınlık Hakları
9 Azınlık Politikaları: Etnisiteler Arası Eşitlik İlişkileri
10 Milliyetçilik ve Uluslararası İlişkiler
11 Milliyetçilik ve Etnik Çatışmalar: Balkanlar Örneği
12 Milliyetçilik ve Etnik Çatışmalar: Kafkaslar Örneği
13 Milliyetçilik ve Etnik Çatışmalar: Ortadoğu Örneği
14 Milliyetçilik ve Etnik Çatışmalar: Dünya Üzerinde Yaşanan Diğer Örnekler
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: • Anthony D. Smith, Ulusların Etnik Kökeni, Ankara, Dost Kitabevi, 2002 • Smith, Anthony D. 2001. Nationalism – Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity, pp. 2142. • Breuilly, John. 1993. Nationalism and the State (2nd ed.). Manchester: Manchester University Press • Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell • Hobsbawm, Eric J. 1990. Nations and Nationalism since 1780 – Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press • Smith, Anthony, D. 1999. Myths and Memories of the Nation. Oxford; Oxford University Press • Erol Kurubaş, Asimilasyondan Tanınmaya Uluslararası Alanda Azınlık Sorunları ve Avrupa Yaklaşımı, Ankara, Asil Yayıncılık, 2004. • Naz Çavuşoğlu, Azınlık Hakları, Ankara, Su Yayınları, 2001 • Benedict Anderson, Hayali Cemaatlar milliyetçiliğin kökenleri ve yayılması, Çeviren: İskender Savaşır, Metis Yayınları, İstanbul, 2004. • Etienne Balibar, Immanuel Wallerstein, Irk Ulus Sınıf-Belirsiz Kimlikler, Çeviren: Nazlı Ökten, Metis Yayınları, İstanbul, 2007. • Inıs L. Claude, National Minorities-An International Problem, Greenwood Press, Westport, 1969. • Jack Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Çeviren: Mustafa Erdoğan ve Levent Korkut, Yetkin Yayınları, Ankara, 1995.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 20 2 40
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 20 20
Toplam İş Yükü 88
Toplam İş Yükü / 30 saat 2,93
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0
OK2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
OK4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
OK6 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
OK7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
OK8 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
OK9 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
OK10 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr