Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ANAYASA HUKUKU
1 Dersin Adı: ANAYASA HUKUKU
2 Dersin Kodu: KAM1406
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. FERHAT PİRİNÇÇİ
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-mail: rcderdiman@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2941084
Adres: Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Görükle Kampusu16059 Nilüfer/Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Anayasa, anayasal kavram, kurum ve kurallar, ülkemizde 1982 Anayasasından önceki süreç ve 1982 Anayasasına göre Ülkemizin Anayasal düzeni hakkında bilgi edinmek. Anayasaların işlevleri, amaçları, koruduğu değerleri öğrenmek ve böylece bu temel hukuk kurallarına uygun davranmak. Öğrencileri, özel olarak Anayasal bilgileri kullanabilecekleri mesleklerde ölçme ve değerlendirmeye hazırlamak.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Anayasa hukuku ve anayasalar hakkında bilgi sahibi olmak.;
2 Anayasaların fonksiyonları, temel hukuk kuralı olarak toplumsal düzene katkı düzeyini öğrenmek.;
3 Anayasaların temel hak ve hürriyetlerin garanti altına alan özelliğini ve Anayasacılık akımını öğrenmek.;
4 Anayasamıza göre Devlet ve devletin şekli hakkında bilgi sahibi olmak.;
5 Cumhuriyetimizin Anayasamızda belirtilen niteliklerinin değerlendirilerek öğrenilmesini sağlamak.;
6 Yasama, Yürütme ve yargı organlarına ilişkin anayasal kaideleri ve bu organların işleyişleri üzerinde bilgi sahibi olmak.;
7 1982 Anayasasının, demokratik açıdan kendi yapımıza uygun bir şekilde geliştirilmesi yönünde yorumlar yapabilir donanıma sahip olabilmek.;
8 Meslek seçimi ve kariyerlerinde ölçme ve değerlendirmelerde başarılı olabilmek.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Anayasa, Anayasa Hukuku, Amacı, Konusu
2 Anayasanın Temel Hukuk Kuralı Olmasının Sonuçları
3 Anayasanın Sahibi: Devlet, Devlet Şekilleri
4 Siyasal Rejimler ve Demokrasi
5 Siyasal Partiler, Seçimler, Seçim İlkeleri ve Seçim Sistemleri
6 Hükûmet Sistemleri
7 Günümüze Kadar Türkiye’de Anayasalar ve Süreç
8 1982 Anayasası Hakkında Bilgiler ve “Cumhuriyet”
9 1982 Anayasasına Göre “Cumhuriyet”in Nitelikleri-I
10 1982 Anayasasına Göre “Cumhuriyet”in Nitelikleri-II
11 1982 Anayasasında Yasama ve Yapısı
12 TBMM’nin Teşkilâtlanması ve Faaliyetleri
13 1982 Anayasasında Yürütme ve Yasamayla Karşılıklı İlişkileri
14 1982 Anayasasında Bağımsız Yargı ve Anayasa Mahkemesi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: A-Ders Kitabı: Ramazan Cengiz Derdiman, Anayasa Hukuku, 2. Baskı, Alfa Aktüel yayınları, Bursa, 2011 B- Referanslar: Attilâ Özer, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Turhan Kitabevi, Ankara, 2010 Attilâ Özer, Türk Anayasa Hukuku Türklerin Devlet Anlayışı ve Anayasal Yapılanma, Turhan Kitabevi, Ankara, 2012 Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku , Ekin Kitabevi yayınları, Bursa, 2011 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku , Yetkin Yayınları, Ankara, 2011 Hasan Tunç, Anayasa Hukukuna Giriş, Nobel Yayınları, 1999 Hasan Tunç-Faruk Bilir-Bülent Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, Nobel yayınları, Ankara, 2009. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2010 A. Şeref Gözübüyük, Anayasa Hukuku. Anayasa Metni ve 11. Protokole Göre Hazırlanmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 36 36
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 46 46
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 saat 6
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 2 0 0 2 4 0 3 3 4
OK2 0 2 0 0 2 4 0 3 3 4
OK3 0 2 0 0 2 4 0 3 3 4
OK4 0 2 0 0 2 4 0 3 3 4
OK5 0 2 0 0 2 4 0 3 3 4
OK6 0 2 0 0 2 4 0 3 3 4
OK7 0 2 0 0 2 4 0 3 3 4
OK8 0 2 0 0 2 4 0 3 3 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr