Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ I
1 Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ I
2 Dersin Kodu: ATA101
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 2
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. M.ERSİN KUŞDİL
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: İlgili Okutmanlar
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: AİİT Bölüm Başkanı
Adres: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bölümler Binası, Görükle, 16059 Bursa
E-posta: devrimtarihi@uludag.edu.tr
Telefon: 0 224 2942820
18 Dersin Web Adresi: http://devrimtarihi.uludag.edu.tr/
19 Dersin Amacı Bu ders ilk olarak, Türk Devrim tarihi yazınına ilişkin temel kavramları, Rönesans, Reform dönemlerini, Sanayi devrimini ve Osmanlı modernleşme sürecini gözlemlemektedir. Bunların yanında, Birinci Dünya Savaşı’nın neden ve sonuçlarını değerlendirmektedir. Ardından, ulusal kurtuluş mücadelesini ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bu süreçteki rolünü incelemektedir. Son olarak, Saltanatın kaldırılması ve Lozan Antlaşması süreçlerine dikkat çekmektedir.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 İmparatorluktan ulus devlete geçiş sürecini anlamak ve değerlendirmek.;
2 Ulusal mücadelenin örgütlenmesinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün rolüne dikkat çekmek ;
3 Mustafa Kemal Atatürk’ün, siyasi ve askeri kararlarına yön veren, motivasyonları ortaya koymak ;
4 “Ulusal tez”in gelişim sürecini incelemek ;
5 İmparatorluk kurumları ile Cumhuriyet kurumları arasındaki, süreklilik ve kopuşları gözlemleyebilmek;
6 Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayabilmek. ;
7 Büyük Savaş’ın nedenleri ve sonuçlarını incelemek;
8 Kurtuluş Savaşı’nın, uluslararası siyaset üzerindeki etkisini kavramak ;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Türk Devriminin Temel Kavramları [Türk Devrim Tarihinin Temel Kavramları, Türk Devrimi'nin Modeli ve Atatürkçülük Kavramı]
2 Batı Uygarlığının Yükselişi [Yükselişin Temeli Olarak Batı Ortaçağı, Coğrafya Keşifleri ve Batı'nın Rönesans'ı, Reformasyon ve Batı'nın Laikleşmesi, Aydınlanma: Ulus Temelli Bir Uygarlığa Doğru, Fransız Devrimi: Liberal Batı'ya Doğru, Sanayi Devrimi: Batı'nın Demokratikleşmesi]
3 Osmanlı İmparatorluğu’nda Dağılma Süreci [Toprak ve Ekonomi Yapısının Bozulması, Siyasal ve Askeri Yapının Bozulması, Batı'nın Etkisi]
4 Osmanlı İmparatorluğu’nda Çözüm Arayışları [Dağılma Karşısında Yapısal Reform Arayışları, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet, Jön Türk Hareketi ve İkinci Meşrutiyet denemesi, Dağılma Karşısında İdeolojik Reform Arayışları: Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık]
5 Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü [Trablusgarp Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları (1912-1913), Birinci Dünya Savaşı, Savaşın Nedenleri ve Genel Özellikleri, Savaşın Genel Gelişimi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaşa Girişi]
6 Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu ve Anadolu’nun İşgali /ARA SINAV [ABD'nin Müdahalesi ve Savaşın Sonu, Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu]
7 Ulusal Direnişin Başlaması [Anadolu'da Genel Durum ve Tartışılan Kurtuluş Formülleri, İzmir'in İşgali ve Kongreler Sürecinin Başlaması, Savaş Öncesinde Kurulan Örgütler, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Çıkışı]
8 Kongreler Dönemi ve Ulusal Direnişin Örgütlenmesi [Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Protokolü ve Son Osmanlı Parlamentosu, İstanbul'un İşgali]
9 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması [Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Ulusal Meclisin Yapısı ve Niteliği, Ulusal Meclise Tepkiler: Sevr Antlaşması ve İç Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması, İç Ayaklanmalar]
10 Kurtuluş Savaşı Başlıyor [İstiklâl Mahkemelerinin Kurulması, Düzenli Ordulara Geçiş, Ermeni Sorunu ve Doğu Cephesi'nin Kapanması, Doğu Cephesi'nde Diplomasi: Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920), Moskova Antlaşması (16 Mart 1920), Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)]
11 Güney ve Batı Cephelerinde Utku [Güney Cephesi'nde Utku, Çerkez Ethem Ayaklanması ve Bastırılması, Yunan Ordusunun İnönü'de Yenilmesi, Görkemli Başarıların Sonucu: 1921 Anayasası ve Ulusal Egemenliğe Geçiş]
12 Batı Cephesinde Sona Doğru [Londra Konferansı, İkinci İnönü Utkusu, Yunan Ordusu Kütahya ve Eskişehir'de, Sakarya Savaşı ve Sonuçları]
13 Büyük Utku ve Onurlu Bir Barışın Hazırlıkları [Başkomutan Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması]
14 Lozan Konferansı ve Barış/ Final Sınavı [Lozan Konferansı ve Görüşülen Sorunlar: Sınırlar, Kapitülasyonlar, Boğazlar, Osmanlı Borçları, Azınlıklar, Diğer Konular, Lozan Barışı'nın Değerlendirilmesi]
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Komisyon, Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I, Uludağ Üniversitesi Yayınları. 2008
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 8 8
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 10 10
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 saat 2
Dersin AKTS Kredisi 2
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
OK2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
OK3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
OK4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
OK5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
OK6 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
OK7 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
OK8 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr